Stasney Albert 120 éve született

 

Dr. H. c. Stasney Albert tanszékvezető egyetemi tanár, okl. fémkohómérnök

Stasney Albert középkorű képe“Az ábrázoló geometriát fanyar humorral átszőtt előadásaival érdekessé, vonzóvá tudta tenni és a fokozatos egymásraépítés elve alapján oktatta. Szemléltető oktatása a legkisebb érzékű tanítványában is felébresztette a térben látás képességét. Mindig nagy súlyt helyezett arra, hogy a kiadott gyakorlati feladatokat az üzemi gyakorlatból vegye. Minden gyakorlati órán személyesen is megjelent, egyenként nevelte tanítványait az önálló gondolkodásmódra, a feladatok megértésére és megoldására. A mérnöki képzés örömét az ő tanszékén érezték át a hallgatók először amint a rajzpapíron kezdtek kibontakozni a megoldás vonalai. Szaktárgyát, valamint a gyakorlati képzés anyagát  – a többi szaktárgy, valamint a műszaki gyakorlat igényeinek megfelelően – állandóan fejlesztette, alakította. Fáradozása kiterjedt az egyetemi jegyzetek kiváló minőségű sokszorosítására is. Itt is jelentkeztek kiváló emberi tulajdonságai.

Szeretet és megbecsülés övezte, ami a diáknóta rávonatkozó soraiból kerül kitűnik. “(Erdészeti Lapok 1970)

 

Stasney Albert kohómérnök hallgató

selmecbányai diák

Stasney Albert 1889. november 16-án született Déván. 1907-ben érettségizett a dévai főreálban. Egy évi katonai szolgálat után kezdte el tanulmányait az angol Királyi Bányászati és Erdészeti Főiskolán, Selmecbányán, fémkohómérnök hallgatóként, melyeket 1912-ben fejezett be.November 1-jétől kinevezték az általa nagyon tisztelt dr. Fodor László tanársegédjének. 1917 márciusában tette le a fémkohómérnöki szakállamvizsgáit és fémkohómérnöki oklevelet nyert. Oktatói munkássága 1914-ben az I. világháború miatt megszakadt, behívták katonának és súlyosan megsebesült. Mint 50 százalékos hadirokkant 1917-1918 —Stasney Albert katonaban másfél évig egy Fischamendi Katonai repülőgép és Motorgyár öntödéjében volt műszaki vezető. Itt nem kisebb világnagyságokkal dolgozott együtt, mint Kármán Tódorral és Asbóth Oszkárral. A háború után visszakerült a Selmeci főiskolára. Ekkor a főiskola vezetőségének döntenie kellett, hogy a főiskola Selmecbányán maradjon-e vagy magyar  intézményként valamely városban települjön le. Thurner Mihály, Sopron város polgármestere Megfelelő helyet biztosított a főiskola oktatóinak és hallgatóinak. Az átköltözés irányítását Stasney Albert tanársegédre bízták. Dr. Fodor László 1924-ben bekövetkezett halála után az ábrázoló geometria tanszék ideiglenes vezetésével bízták meg. 1925-ben adjunktus, 1926-ban főiskolai rendkívüli, majd 1932-ben főiskolai rendes tanári kinevezést kapott. 1934-ben egyetemi nyilvános rendkívüli, majd 1937-ben egyetemi nyilvános rendes tanárrá nevezték ki. A tanszéket nyugdíjazásáig, 1963-ig vezette.
Stasney professzor legfontosabb feladatának az oktató-nevelő munkát tekintette. Az ábrázoló geometrián kívül oktatta még a műszaki rajzot és a géprajzot is. Előadásaira rendszeresen készült, állandóan új és gyakorlati ismeretekkel bővítette azokat. Előadásait a tőle megszokott következetességgel, szemléletesen és érthetően tartotta. Erős akaraterejére vall, hogy sérült keze ellenére kiválóan bánt a rajzeszközökkel.

Staszigráf/Stasney-féle rétegvonalkihúzó készülék Staszigráf / Stasney-féle rétegvonalkihúzó készülék

51 éven át fáradhatatlanul és töretlenül végezte munkáját. Bánya-, Kohó-, erdő-, faipari-, földmérő-, geológus-és geofizikus mérnökök sok generációja került ki keze alól, akik a gyakorlati életben jól megállták helyüket. Tanítványai először az Ő oktatásán keresztül ismerték meg a mérnöki gondolkodásmódot és ennek Stasney Albert mellszobrarajzban való kifejezését. Igazi tanítómester volt. Okosan, céltudatosan bánt az ifjúsággal. Tudta, hogy nem az elnézés és a liberális módszer használ az ifjúságnak. Tudatosan alkalmazta azt a módszert, hogy feladatokkal kell ellátni a hallgatóságot és a feladat teljesítését meg is kell követelni. Előadásaihoz jegyzeteket, számos oktatási segédletet írt. A sokrétű oktatómunka és egyéb elfoglaltsága mellett kutatómunkára is volt ideje. Ezekben elsősorban geofizikával és bányászattal kapcsolatos problémák foglalkoztatták, melyek grafikus úton, ill. ábrázoló geometriai módszerekkel is megoldhatók. Néhány téma: Két folyosó adott feltételek melletti összekötése, vétójoggal esésvonalán Lecsúszott terep vizsgálata, A geofizikával kapcsolatos munkája: Mesterséges rengéshullámokat reflektáló sík konstruktiv térbeli helyzetének meghatározása.
Az oktató-nevelő és tudományos munka mellett nagy lelkesedéssel foglalkozott a korszerű sokszorosítási módszerekkel. E célból a mintaszerű könyvkötőrészleggel rendelkező sokszorosító műhelyt létesített. Szívesen segített másoknak is. Részlet az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatójának leveléből: Professzor úr tervei alapján jobban és olcsóbban tudjuk előállítani egy kötészetünkhöz szükséges aranyozóprést, s ez a munkát szebbé teszi, megjavítja és felgyorsítja. Professzor Úr Fogadja hálás köszönetemet ..

II.világháborús hősök emléktáblája - Stasney Béla

Hősi halottak emléktáblája az egyetemen. Közöttük fia, Stasney Béla.

Stasney Albert mellszobra mellette Petrássy Márta

Mellszobor mellett unokája, Petrássy Márta,,

1920-ban nősült, felesége Frőmel Mária. Házasságukból egy fiú és egy lány született. Fia a II. világháborúban elesett, lánya Miskolcon élt, 2008-ban halt meg. Számos társadalmi szervezetnek volt tagja, így az Magyar Országos Bányászati és Kohászati Egyesületnek, a Frankenburg Irodalmi Körnek, a Soproni Városszépítő Egyesületnek, a Hadirokkantak Országos Szövetségének. Munkássága elismeréseként 1953-ban megkapta a Munka Érdemrend arany fokozatát, majd az erdőmérnökképzés teren elért eredményeiért az Erdészet Kiváló Dolgozója kitüntetést, valamint az oktatásban és kutatásban elért eredményeiért 1969-ben a Mikoviny Sámuel emlékérmet. 1962-ben az egyetem által adományozható legnagyobb kitüntetésben részesült, díszdoktorrá avatták. Ugyanebben az évben vehette át fémkohómérnöki aranyoklevelét Miskolcon.
tanszék előttunokákkal1963-ban történő nyugdíjazása után is rendszeresen bejárt az egyetemre.
Stasney professzor 1971. szeptember 28-án halt meg, temetése október 4-én volt. Az Erdészeti és Faipari Egyetem aulájában ravatalozták fel, és innen kísérték utolsó útjára családtagjai, rokonai, az egyetem oktatói
és hallgatói, tisztelői, volt tanítványai, hogy kegyelettel mondjanak búcsút a kiváló professzornak. Dr. Pilissy Lajos okl. kohómérnök (Bányászati és Kohászati Lapok 139. évfolyam, 1. .. szám) (Forrás: Forestpress)

 

 

Staszigráf / Stasney féle rétegvonalkihúzó készülék

tiszteletbeli műszaki doktori oklevélStasney Albert mellszobrának avatása - hallgatókStasney Albert mellszobrának avatása

 napóra a tanszék falánvetőnéző