Stasney Albert 120 éve született

Stasney Albert 120 éve született

 

Dr. H. c. Stasney Albert tanszékvezető egyetemi tanár, okl. fémkohómérnök

Stasney Albert középkorű képeAz ábrázoló geometriát fanyar humorral átszőtt előadásaival érdekessé, vonzóvá tudta tenni és a fokozatos egymásraépítés elve alapján oktatta. Szemléltető oktatása a legkisebb érzékű tanítványában is felébresztette a térben látás képességét. Mindig nagy súlyt helyezett arra, hogy a kiadott gyakorlati feladatokat az üzemi gyakorlatból vegye. Minden gyakorlati órán személyesen is megjelent, egyenként nevelte tanítványait az önálló gondolkodásmódra, a feladatok megértésére és megoldására. A mérnöki képzés örömét az ő tanszékén érezték át a hallgatók először amint a rajzpapíron kezdtek kibontakozni a megoldás vonalai. Szaktárgyát, valamint a gyakorlati képzés anyagát   a többi szaktárgy, valamint a műszaki gyakorlat igényeinek megfelelően állandóan fejlesztette, alakította. Fáradozása kiterjedt az egyetemi jegyzetek kiváló minőségű sokszorosítására is. Itt is jelentkeztek kiváló emberi tulajdonságai.

Szeretet és megbecsülés övezte, ami a diáknóta rávonatkozó soraiból kerül kitűnik. (Erdészeti Lapok 1970)

 

Stasney Albert kohómérnök hallgató

selmecbányai diák

Stasney Albert 1889. november 16-án született Déván. 1907-ben érettségizett a dévai főreálban. Egy évi katonai szolgálat után kezdte el tanulmányait az angol Királyi Bányászati és Erdészeti Főiskolán, Selmecbányán, fémkohómérnök hallgatóként, melyeket 1912-ben fejezett be.November 1-jétől kinevezték az általa nagyon tisztelt dr. Fodor László tanársegédjének. 1917 márciusában tette le a fémkohómérnöki szakállamvizsgáit és fémkohómérnöki oklevelet nyert. Oktatói munkássága 1914-ben az I. világháború miatt megszakadt, behívták katonának és súlyosan megsebesült. Mint 50 százalékos hadirokkant 1917-1918 Stasney Albert katonaban másfél évig egy Fischamendi Katonai repülőgép és Motorgyár öntödéjében volt műszaki vezető. Itt nem kisebb világnagyságokkal dolgozott együtt, mint Kármán Tódorral és Asbóth Oszkárral. A háború után visszakerült a Selmeci főiskolára. Ekkor a főiskola vezetőségének döntenie kellett, hogy a főiskola Selmecbányán maradjon-e vagy magyar  intézményként valamely városban települjön le. Thurner Mihály, Sopron város polgármestere Megfelelő helyet biztosított a főiskola oktatóinak és hallgatóinak. Az átköltözés irányítását Stasney Albert tanársegédre bízták. Dr. Fodor László 1924-ben bekövetkezett halála után az ábrázoló geometria tanszék ideiglenes vezetésével bízták meg. 1925-ben adjunktus, 1926-ban főiskolai rendkívüli, majd 1932-ben főiskolai rendes tanári kinevezést kapott. 1934-ben egyetemi nyilvános rendkívüli, majd 1937-ben egyetemi nyilvános rendes tanárrá nevezték ki. A tanszéket nyugdíjazásáig, 1963-ig vezette.
Stasney professzor legfontosabb feladatának az oktató-nevelő munkát tekintette. Az ábrázoló geometrián kívül oktatta még a műszaki rajzot és a géprajzot is. Előadásaira rendszeresen készült, állandóan új és gyakorlati ismeretekkel bővítette azokat. Előadásait a tőle megszokott következetességgel, szemléletesen és érthetően tartotta. Erős akaraterejére vall, hogy sérült keze ellenére kiválóan bánt a rajzeszközökkel.

Staszigráf/Stasney-féle rétegvonalkihúzó készülék Staszigráf / Stasney-féle rétegvonalkihúzó készülék

51 éven át fáradhatatlanul és töretlenül végezte munkáját. Bánya-, Kohó-, erdő-, faipari-, földmérő-, geológus-és geofizikus mérnökök sok generációja került ki keze alól, akik a gyakorlati életben jól megállták helyüket. Tanítványai először az Ő oktatásán keresztül ismerték meg a mérnöki gondolkodásmódot és ennek Stasney Albert mellszobrarajzban való kifejezését. Igazi tanítómester volt. Okosan, céltudatosan bánt az ifjúsággal. Tudta, hogy nem az elnézés és a liberális módszer használ az ifjúságnak. Tudatosan alkalmazta azt a módszert, hogy feladatokkal kell ellátni a hallgatóságot és a feladat teljesítését meg is kell követelni. Előadásaihoz jegyzeteket, számos oktatási segédletet írt. A sokrétű oktatómunka és egyéb elfoglaltsága mellett kutatómunkára is volt ideje. Ezekben elsősorban geofizikával és bányászattal kapcsolatos problémák foglalkoztatták, melyek grafikus úton, ill. ábrázoló geometriai módszerekkel is megoldhatók. Néhány téma: Két folyosó adott feltételek melletti összekötése, vétójoggal esésvonalán Lecsúszott terep vizsgálata, A geofizikával kapcsolatos munkája: Mesterséges rengéshullámokat reflektáló sík konstruktiv térbeli helyzetének meghatározása.
Az oktató-nevelő és tudományos munka mellett nagy lelkesedéssel foglalkozott a korszerű sokszorosítási módszerekkel. E célból a mintaszerű könyvkötőrészleggel rendelkező sokszorosító műhelyt létesített. Szívesen segített másoknak is. Részlet az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatójának leveléből: Professzor úr tervei alapján jobban és olcsóbban tudjuk előállítani egy kötészetünkhöz szükséges aranyozóprést, s ez a munkát szebbé teszi, megjavítja és felgyorsítja. Professzor Úr Fogadja hálás köszönetemet ..

II.világháborús hősök emléktáblája - Stasney Béla

Hősi halottak emléktáblája az egyetemen. Közöttük fia, Stasney Béla.

Stasney Albert mellszobra mellette Petrássy Márta

Mellszobor mellett unokája, Petrássy Márta,,

1920-ban nősült, felesége Frőmel Mária. Házasságukból egy fiú és egy lány született. Fia a II. világháborúban elesett, lánya Miskolcon élt, 2008-ban halt meg. Számos társadalmi szervezetnek volt tagja, így az Magyar Országos Bányászati és Kohászati Egyesületnek, a Frankenburg Irodalmi Körnek, a Soproni Városszépítő Egyesületnek, a Hadirokkantak Országos Szövetségének. Munkássága elismeréseként 1953-ban megkapta a Munka Érdemrend arany fokozatát, majd az erdőmérnökképzés teren elért eredményeiért az Erdészet Kiváló Dolgozója kitüntetést, valamint az oktatásban és kutatásban elért eredményeiért 1969-ben a Mikoviny Sámuel emlékérmet. 1962-ben az egyetem által adományozható legnagyobb kitüntetésben részesült, díszdoktorrá avatták. Ugyanebben az évben vehette át fémkohómérnöki aranyoklevelét Miskolcon.
tanszék előttunokákkal1963-ban történő nyugdíjazása után is rendszeresen bejárt az egyetemre.
Stasney professzor 1971. szeptember 28-án halt meg, temetése október 4-én volt. Az Erdészeti és Faipari Egyetem aulájában ravatalozták fel, és innen kísérték utolsó útjára családtagjai, rokonai, az egyetem oktatói
és hallgatói, tisztelői, volt tanítványai, hogy kegyelettel mondjanak búcsút a kiváló professzornak. Dr. Pilissy Lajos okl. kohómérnök (Bányászati és Kohászati Lapok 139. évfolyam, 1. .. szám) (Forrás: Forestpress)

 

 

Staszigráf / Stasney féle rétegvonalkihúzó készülék

tiszteletbeli műszaki doktori oklevélStasney Albert mellszobrának avatása - hallgatókStasney Albert mellszobrának avatása

 napóra a tanszék falánvetőnéző