Kós Károly emléktábla

Kós Károly emléktábla Újvárosban

KÓS KÁROLY EMLÉKTÁBLA, DOMBORMŰ AVATÁSA – TATABÁNYA, ÚJVÁROS  – 2009. december 16.

A KPVDSZ Művelődési Ház éves programjában vette, hogy Kós Károly születésnapján, december 16-án megemlékezést fog tartani a nagy magyar építészről, polihisztorról.

“A Művelődési Ház fenti törekvését lehetőségemhez mérten segíteni, támogatni kívántam. Ezért képviselői keretemből támogattam a megemlékezés megszervezését, egy kiállítás megtartását, mely Kós Károly munkásságáról szólt. Különös lehetőségként adódott, hogy Péterfy László szobrászművész, aki több alkotást készített Tatabányára, művészi munkáját ingyenesen ajánlotta fel egy bronz dombormű és emléktábla elkészítésére. A művészeti alkotás a KPVDSZ Művelődési Ház bejáratához, annak falára került. Költségei a bronzöntést és elhelyezést kívánta csupán meg. Ennek teljes összegét képviselői keretemből biztosítottam.”

Kós Károly emléktábla avatás - 24 óra tudósítása

Kós Károly emléktábla avatás - 24 óra tudósítása

Az avatásra, az ünnepi műsorra, megemlékezésre nagy érdeklődés mellett, a művelődési ház ezen alkalomra zsúfolásig megtelt nagytermében került sort. Az avató beszédet ifj. Dr. Petrássy Miklós önkormányzati képviselő (Védegylet) tartotta. Majd Gengeliczky László előadóművész Kós Károlynak a “Kiáltó szó” című röpiratából olvasott fel részleteket, s elszavalta Kányádi Sándor “Kós Károly arcképe alá” című versét. Az ünnepi műsorban a Csillaghordó együttes erdélyi népdalcsokrot adott elő. Petrássy Márta okl. építészmérnök vetített képes előadásában  mutatta be Kós Károly szerteágazó munkásságát – építészeti, grafikai alkotásait 

 

  

Kós K. emléktábla avató - Petrássy Márta okl. építészmérnök

Petrássy Márta okl. építészmérnök előadása

  

Kós K. emléktábla avató - Kovácsné Hetényi Mária igazgató

Kovácsné Hetényi Mária igazgató köszöntője

   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

ifj. Dr. Petrássy Miklós önkormányzati képviselő avatóbeszéde

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Tatabányaiak!

Kós K. emléktábla avató - ifj. Dr. Petrássy Miklós önkorm. képv.

ifj. Dr. Petrássy Miklós önk. képviselő avatóbeszéde

Az év elején örömmel álltam a KPVDSZ Művelődési ház azon kezdeményezése mellé, mely e kedves utca névadójának jobb megismertetését tűzte ki célul.

Örültem annak is, hogy e dombormű elkészíttetésével hozzájárulhatok a művelődési ház nemes elhatározásához.

Nekem a Kós Károly utca, a Győri út, Komáromi út és ez az egész környék iskoláskorom színhelye. Ezért külön is örülök annak, hogy ezen utca névadója a nagy magyar építész, polihisztor Kós Károly. Ő egész életével bizonyította ragaszkodását szülőhelyéhez, Bánsághoz, Kalotaszeghez, Erdélyhez. Erdély természeti kincseiből, kőből, fából maradandó épületeket épített. De ennél sokkal többet tett, otthonokat teremtett. A szülőföldjére akkor tért vissza, mikor szülőföldje a legnagyobb bajban volt. Trianon után írásaival, regényeivel, rajzaival, röpirataival „kiáltó szó” volt. A Kiáltó Szó című röpiratának fő mondanivalója, hogy mi magyarok csak magunkra számíthatunk.

A Kiáltó Szó igéiből vár épült – az összetartás vára. Amikor ezen emlékmű előtt járnak majd, joggal, méltán olvashatják Kányádi Sándor versének felvésett sorait: Kós Károly „kőből, fából házat, igéből várat” teremtett.

E gondolatok jegyében adom át Péterfy László szobrászművész Kós Károlyról készített domborművét ezen utca és Újváros lakóinak. Fogadják szeretettel.

Kós K. emléktábla avató

Kós Károly emléktábla avatása - ünnepi műsor

Kós K. emléktábla avató - Dr. Petrássy Miklós és Kriza Kálmán

Dr. Petrássy Miklós és Kriza Kálmán

 

 

 

 

 

 

 

ÖNÁLLÓ KÉPVISELŐI INDÍTVÁNY

Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlésének

2009 októberi ülésére

 Tárgy: hozzájárulás kérése Kós Károly emléktáblájának elhelyezéséhez

 Előterjesztő:   ifj. dr. Petrássy Miklós,  önkormányzati képviselő

 

 Tisztelt Közgyűlés!

 A KPVDSZ Művelődési Ház éves programjában vette, hogy Kós Károly születésnapján, december 16-án megemlékezést fog tartani a nagy magyar építészről, polihisztorról. A megemlékezésnek különös indokát jelentette az is, hogy a Művelődési Ház a Kós Károly utcában várja nap-nap után a környék és a város művelődni vágyó polgárait. A megemlékezés célja, hogy a Kós Károly utcában lakók elsődlegesen, de a város lakói is minél többet tudjanak meg az utca névadójáról.

 A Művelődési Ház fenti törekvését lehetőségemhez mérten segíteni, támogatni kívánom. Ezért képviselői keretemből támogatom a megemlékezés megszervezését, egy kiállítás megtartását, mely Kós Károly munkásságáról szól. Különös lehetőségként adódott, hogy Péterfy László szobrászművész, aki több alkotást készített Tatabányára, művészi munkáját ingyenesen ajánlotta fel egy bronz dombormű és emléktábla elkészítésére. A művészeti alkotás a KPVDSZ Művelődési Ház bejáratához, annak falára kerülne. Költségei a bronzöntést és elhelyezést kívánná csupán meg. Ennek teljes összegét képviselői keretemből biztosítottam.

 Az emléktábla elhelyezése a jelenlegi építési szabályok szerint hatósági engedélyt nem igényel. A KPVDSZ Művelődési Ház telke nem közterület, ezért Képző-és Iparművészeti Lektorátusi véleményt sem kell beszerezni. Szükségesnek tartom azonban a város tulajdonát képező művelődési ház falára elhelyezendő emléktábla vonatkozásában a Tisztelt Képviselőtestület tudomásulvevő hozzájárulását biztosítani. A Kós Károly dombormű gipsz mintáját, mely kb 60×40 cm nagyságú, ill. az arról készült képet mellékelem. Az emléktáblára írandó szöveg, mely némiképp módosulhat:

Kós Károly

A magyar építészet megteremtője

Épített „Kőből, fából házat…

Igékből várat” (Kányádi Sándor)

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az emléktábla és dombormű elhelyezését tudomásul venni szíveskedjék.

 

                                                                                  Ifj. dr. Petrássy Miklós

                                                                                  önkormányzati képviselő

 

Határozati javaslat: Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a KPVDSZ Művelődési Ház falára Kós Károly portré domborműve, és emléktábla elhelyezésre kerüljön. A dombormű és emléktábla készítésének és  elhelyezésének költségeit ifj. dr. Petrássy Miklós képviselői kerete biztosítja.

Határidő: azonnal

 Felelős: dr. Bene Magdolna címzetes főjegyző

  

Kós Károly emléktábla gipsz

A dombormű gipszmintája

Kós Károly emléktábla Újvárosban

A megvalósult emléktábla, dombormű

Meghívó az emléktábla avatására

1Kós Károly meghívó előlap

2Kós Károly meghívó hátlap

 

3Kós Károly meghívó belseje

 

 

4Kós Károly meghívó betétlap

5Kós Károly meghívó betétlaphátoldal

Köszönőlevél

 

Avatóbeszéd Kós Károly dombormű, emléktábla